top of page
Image by Ellieelien

การศึกษาพระคัมภีร์สำหรับสตรี

1 Cor Photo.png

1 โครินธ์

การศึกษาหนังสือ 1 โครินธ์ข้อต่อข้อเหมาะสำหรับการศึกษากับกลุ่มผู้ชายหรือในห้องเรียน สามารถใช้การศึกษานี้เพื่อช่วยให้คุณลงลึกในพระวจนะได้มากยิ่งขึ้น

bottom of page